آقای مددی

مدیریت

آقای کیا

مدیر اداری

آقای بهمنیان راد

مدیرعامل

سرکار خانم جواهری

سرپرست تیم فروش

سرکار خانم کشاورز

سرپرست تیم فروش