یکی از گزارشاتی که باید به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، گزارشات خرید و فروش می باشد، که پس از پایان هر فصل گزارش خرید و فروش فصلی باید تنظیم و ارسال گردد. ارسال این گزارش از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی صورت می گیرد. هر بنگاه اقتصادی پس از ثبت نام شماره اقتصادی نامه ای محرمانه دریافت می کند که شامل کد کاربری و کلمه عبور سامانه می باشد. معاملاتی که مبلغ آنها کمتر از حد نصاب معاملات کوچک باشد را می توان بصورت سرجمع در گزارشات خرید و فروش فصلی اعلام کرد و معاملاتی که مبلغ آنها بالاتر از این مبلغ باشد را باید بصورت جداگانه همراه با نام و مشخصات کامل خریدار یا فروشنده اعلام کرد مشخصات خریدار حتما باید دارای شناسه ملی یا کد اقتصادی باشد.