ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی ویژگی‌های مربوط به شکل و ساختار یا نقش و تزئینات به کار رفته در کالا توسط یک فرایند صنعتی است که در پایان کالا باعث زیبایی و جذابیت کند.  طرح صنعتی در صنایع پزشکی، کشاورزی، ابزار فنی و تجهیزات پزشکی، جواهرات انواع گسترده‌ای از محصولات صنعتی و صنایع دستی و…. به کار گرفته می‌شود طرح صنعتی از بخش هایی تشکیل شده

ویژگی‌های دو بعدی مثل تزئینات، خطوط یا رنگ‌های به کارگرفته شده در کالا
ویژگی‌های سه بعدی مثل شکل یک کالا
ترکیبی از موارد فوق
ویژگی‌های حمایت از طرح صنعتی

زمانی که یک طرح صنعتی به ثبت برسد

جلوگیری از نسخه برداری غیر مجاز و تقلید توسط افراد سودجو
منع اشخاص ثالث از ساخت، عرضه، وارادات، صادرات و فروش هر محصولی که در آن محصول آن طرح صنعتی به کار رفته باشد
قانون و شیوه عملکرد هر کشور، حوزه اصلی حمایت از طرح‌های ثبت شده را معین خواهد کرد
جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۸ قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجارتی مصوب ۱۳۸۶ این حقوق را اینچنین بر می شمرد:
الف- بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، به شرط موافقت مالک آن است.

ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از : ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.

ج- مالک طرح صنعتی ثبت شده می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتا موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد در دادگاه اقامه دعوی نماید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی

شخص حقیقی

کپی شناسنامه و کارت ملی مالک
کپی شناسنامه و کارت ملی طراح
نمونه کالا / عکس (از ۶ زاویه مختلف)
آدرس و کد پستی
شخص حقوقی

روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
کپی شناسنامه و کارت ملی مالک و طراح
نمونه کالا / عکس (از ۶ زاویه مختلف)
آدرس و کدپستی
مراحل ثبت طرح صنعتی

مراحل ثبت اظهارنامه

برای ثبت اظهارنامه طرح صنعتی طبق مواد مندرج در آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۳

الف-  ثبت طرح صنعتی نیازمند تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است پس متقاضیان ثبت طرح صنعتی ابتدا بایستی فرم مخصوص مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند.

ب- اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در فرم مخصوص (نسخه الکترونیکی اظهارنامه) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

تبصره – در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن‌ها الزامی است، مع‌ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم می‌تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت می‌کند.

ج- مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شوند:

مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛ (شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛
اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه؛
اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح؛
در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می‌تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می‌دهد، باید حداکثر ۲۰×۲۰×۲۰ سانتی متر و وزن آن حداکثر ۲ کیلوگرم و از ماده‌ای بادوام و غیرفاسد شدنی باشد. شکل‌های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد ۲۰×۱۰ سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشکی باشد؛
– درخواست کتبی (به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی ) به تأخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل؛
درخواست کتبی (به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی ) مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود؛
رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های اضافی؛
مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود.