طرح توجیهی چیست؟

عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح رااز جنبه های بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهدمراحل صدور جواز تاسیس و موافقت اصولی
موافقت اصولی:
lمجوزی است که پس از احراز شرایط لازم و ارائه ی طرح توجیهی به منظور سرمایه گذاری در انجام فعالیت صنعتی جدید به نام متقاضی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در دو گزینه صادر می گردد :

الف : سرمایه گذاری در رشته فعالیت صنعتی که درچارچوب اولویت های تعریف شده در اسناد بالادست نظیرسند راهبرد صنعتی کشور بر پایه طرح های آمایش صنعت و معدن صورت میگیرد، برطبق ضوابط از حمایت ومشوق های خاص سرمایه گذاری دولت برخوردار می گردد.

ب : سرمایه گذاری در رشته فعالیت صنعتی که درخارج از چارچوب گزینه الف باشد از مشوق های خاص سرمایه گذاری برخوردار نخواهد گردید.